Informace o zpracování osobních údajů (GPDR)

Křesťanské gymnázium, IČ: 601 62 961, se sídlem Kozinova 1000/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 (dále jen „Gymnázium“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů). Ve výjimečných případech provádí rovněž zpracování osobních údajů pro jiného správce osobních údajů, a vystupuje tedy v roli zpracovatele osobních údajů ve smyslu GDPR.

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
v souladu s požadavky GDPR si Vás dovolujeme informovat, že v rámci činnosti Gymnázia dochází ke zpracování osobních údajů. Toto zpracování je potřebné pro řádný chod Gymnázia a v mnoha případech by bez něj Gymnázium nemohlo svou činnost vůbec vykonávat. Gymnázium si je vědomo, že zpracování osobních údajů představuje v poměrech dnešního světa velice citlivou otázku, a dbá, aby v jeho činnosti probíhalo vždy korektně a s důrazem na ochranu práv subjektů údajů. V této souvislosti naleznete níže stručné shrnutí informací o zpracování osobních údajů, které Gymnázium provádí.

V jakých případech provádí Gymnázium zpracování osobních údajů?

Ke zpracování osobních údajů dochází napříč činnostmi Gymnázia jako školy a zaměstnavatele. Hlavními případy zpracování jsou:

  • vedení povinných evidencí podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (tedy například školních matrik, knihy úrazů atd.),
  • personalistická agenda (včetně provádění povinných odvodů na sociální zabezpečení a odvodů zálohy na daň z příjmu),
  • uzavírání smluv s dodavateli,
  • pořádání lyžařských a vodáckých kurzů,
  • pořádání odpoledních kurzů pro žáky,
  • pořádání soutěží pro žáky Gymnázia a dalších škol a
  • zveřejňování fotografií ze školních akcí na stránkách Gymnázia a v propagačních materiálech.

Pro zpracování osobních údajů svědčí Gymnáziu tituly (tedy právní základy opravňující ke zpracování osobních údajů) plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se Gymnázium řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

Jak Gymnázium chrání zpracovávané osobní údaje?

Gymnázium dlouhodobě dbá o ochranu veškerých osobních údajů, které zpracovává. Za tím účelem aplikuje striktní pravidla pro práci s nimi a zavedlo řadu technických a softwarových opatření s cílem zamezit jakémukoli neoprávněnému nakládání s osobními údaji. Jasné pravidla jsou nastavena rovněž v rámci zaměstnanecké struktury Gymnázia, takže k osobními údajům mohou přistupovat vždy pouze zaměstnanci, kteří s nimi potřebují pracovat v rámci výkonu své práce pro Gymnázium.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Za účelem posílení práv a záruk subjektu údajů při zpracování osobních údajů  Správce jmenoval též osobu pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese: gdpr@krestanskegymnazium.cz, případně na adrese Křesťanské gymnázium, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Kozinova 1000/1, Praha 10 – Hostivař, 102 00.

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet se všemi dotazy ohledně zpracování osobních údajů a s žádostmi o uplatnění práv podle GDPR.

Jaká práva svědčí osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme?

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, obraťte se na některého pracovníka sekretariátu Gymnázia.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda Gymnázium zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. V případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů máte právo takový souhlas kdykoli odvolat. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste Gymnáziu v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a Gymnázium ani jeho zaměstnanci s Vámi v budoucnu nebudou zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Mgr. Ing. Božena Böhmová
ředitelka Křesťanského gymnázia