Ochrana oznamovatelů

Křesťanské gymnázium si uvědomuje, že své úkoly může řádně plnit pouze v prostředí vzájemné důvěry. Proto jsme v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zřídili vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého můžete podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž v rámci Křesťanského gymnázia již došlo, nebo ke kterému má dojít v budoucnu. Podání oznámení přispěje ke snížení rizika protiprávního jednání a ke zlepšení fungování Křesťanského gymnázia.

Jak mohu podat oznámení?

Oprávnění oznamovatelé mohou oznámení podle uvedeného zákona podat

  • telefonicky na čísle: 271 751 291,
  • e-mailem na adrese: whistleblowing@krestanskegymnazium.cz,
  • osobně v termínu a místě dohodnutém telefonicky nebo e-mailem,
  • v písemné podobě poštou v zalepené obálce na adresu: Na obálce musí být uvedeno „Oznámení podle směrnice 2019/1937-NEOTVÍRAT“ a „Pouze k rukám příslušné osoby“, Křesťanské gymnázium Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 – Hostivař.

Vzor podání oznámení

Aby bylo možné Vaše oznámení řádně prošetřit, prosíme o sdělení následujících informací:

  • Popište jednání a osoby, kterých se týká.
  • Kdy a kde k události došlo, jak dlouho trvala?
  • Kdy a jak jste se o ní dozvěděl/a?
  • Kdo o události ví?
  • Informoval/a jste o události již někoho, jako např. vašeho nadřízeného nebo vedení?
  • Připojte k oznámení dokumenty, které se události týkají, pokud je máte k dispozici.

Kdo může podat oznámení?

Vnitřní oznamovací systém je určen pro zaměstnance, osoby ve služebním poměru, stážisty, účastníky odborné praxe a dobrovolníky.

Vnitřní oznamovací systém není určen pro žáky, ani jejich rodiče. Vnitřní oznamovací systém není určen pro řešení otázek běžného obchodního styku ani vyřizování oznámení o jednání v rámci jiných subjektů. Rozhodli jsme se vyloučit přijímání oznámení od osob, které pro Křesťanské gymnázium nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Co se s oznámením stane po jeho odeslání?

Oznámení bude doručeno tzv. příslušné osobě, která vyhodnotí jeho důvodnost, prošetří oznámené jednání a navrhne Křesťanskému gymnáziu, jak mu předejít nebo jej napravit. Ujišťujeme Vás, že se oznámeními budeme pečlivě zabývat. Aby bylo garantováno jeho řádné prošetření, jmenovali jsme příslušnou osobu pí. Evu Jelínkovou (e-mail: whistleblowing@krestanskegymnazium.cz,
telefon: 271751291). O postupu zpracování oznámení budete pravidelně informováni.

Kdo bude znát moji identitu?

Zákonnou podmínkou podání oznámení je uvedení identifikačních údajů oznamovatele. Nicméně, stejně jako celý text oznámení, i identifikační údaje uvidí pouze příslušná osoba, a to za účelem důsledného vyšetření oznamovaného jednání. Ujišťujeme Vás, že veškerá komunikace s Vámi zůstane důvěrná. Zaručujeme, že v souladu s požadavky zákona příslušná osoba bez Vašeho písemného souhlasu nikomu nepředá Vaše identifikační údaje ani text oznámení.

Mohu podat oznámení anonymně?

Ne. Oznámení bez identifikačních údajů oznamovatele se nekvalifikuje jako oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů. Jeho znění bude mimo vnitřní oznamovací systém předáno jako informativní podnět vedení Křesťanského gymnázia.

Jaké jednání mám oznámit?

Vnitřní oznamovací systém je určen pro oznámení jednání, které porušuje právní předpisy světského práva. Oznámení o porušení kanonickoprávních nebo morálních norem se nekvalifikuje jako oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů. Jeho znění bez identifikačních údajů oznamovatele bude mimo vnitřní oznamovací systém předáno jako informativní podnět vedení Křesťanského gymnázia.

Vystavuji se podáním oznámení nějakému riziku?

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů, za něž hrozí uložení pokuty Ministerstvem spravedlnosti ve výši do 50 000 Kč. Čestnému oznamovateli však žádné nebezpečí nehrozí. Vaše identita i text oznámení budou známy výhradně příslušné osobě. Křesťanské gymnázium Vás za podání oznámení nesmí žádným způsobem postihovat.

Mám ještě jiné možnosti oznámení protiprávního jednání?

Oznámení lze také podat externím oznamovacím systémem na stránkách Ministerstva spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz).
Upozorňujeme ale, že k těmto oznámením nemáme přístup a nemůžeme tak nastavit případná nápravná opatření.

Vnitřní předpis č.22/2023