1. Kolik studentů se hlásí na školu a kolik je jich přijato?
V osmiletém gymnáziu budeme otevírat 2 třídy (po 33 studentech).  Poměr přihlášených a přijatých studentů byl v posledních letech přibližně 4:1.

2. Čím se liší výuka na vaší škole od výuky na jiných gymnáziích?
Výukový plán vychází ze školního vzdělávacího programu gymnázia. To znamená, že se vyučují všechny předměty v počtu hodin srovnatelném s jinými školami. Na naší škole je navíc výuka náboženství, latiny a dva roky povinně dějin umění nebo hudby.

3. Je výuka náboženství povinná?
Ano na naší škole je výuka náboženství povinná po celou dobu studia.

4. Jaké má škola kontakty se zahraničními školami?
Máme partnerské kontakty se školami v Německu a Francii.

5. Jak je to s výukou latiny?
Všichni studenti mají tři roky povinný předmět latinu.

6. Jak je to s výukou cizích jazyků?
Od primy vyučujeme povinně anglický jazyk rozdělený na různé stupně pokročilosti. Povinné jsou také konverzace v jazycích a jejich výuku provádějí rodilí mluvčí nebo vyučující, kteří dlouhodobě pobývali v cizině. Další povinný jazyk je pak volitelný z francouzštiny nebo němčiny.

7. Jak je škola vybavena výpočetní technikou?
Máme jednu učebnu vybavenou stolními počítači a od r. 2023 také mobilní učebnu s notebooky. Jsme připojeni na internet a budova školy je pokryta Wi-Fi signálem. Ve volném čase mají na internet přístup všichni studenti.

8. Jste nestátní škola. Platí se na vaší škole školné?
Ano, od školního roku 2024/2025 bude školné 5000 Kč za rok.

9. Je vaše škola pouze pro katolíky?
Naše škola je otevřena všem studentům. Podmínkou přijetí je pouze úspěšné složení přijímacích zkoušek. U studentů bez vyznání předpokládáme toleranci k výuce náboženství. Pokud někdo v tomto směru nedokáže být tolerantní, nemá smysl, aby se na naši školu hlásil.

10. Na jaké typy vysokých škol odcházejí vaši absolventi?
Vzhledem k všeobecnému zaměření většiny tříd je spektrum škol velmi široké. Lze říci, že naši studenti se úspěšně dostávají na všechny typy škol v ČR. O dobré připravenosti ke studiu na vysokých školách svědčí i vysoké procento úspěšnosti při přijímacích zkouškách: 93,7 %.

11. Jak se profilují studenti ve všeobecných třídách?
Ve všech předmětech dostanou studenti povinný základ podle ŠVP. Ve vyšších ročnících – od kvinty si vybírají podle svých schopností a zájmů z nabídky volitelných předmětů, ve kterých se jejich znalosti rozšiřují nad rámec povinné osnovy. Dále mají studenti možnost konverzací v cizích jazycích.

12. Jaké možnosti mimoškolních aktivit mají studenti?
Škola nabízí řadu kroužků, např. konverzace v cizích jazycích, sborový zpěv, informatika, dramatická výchova, tvůrčí psaní, sportovní hry a další podle zájmů studentů. Výsledky těchto aktivit se projevují v aktivní a úspěšné účasti našich studentů v nejrůznějších soutěžích, olympiádách atd.

13. Jaké jsou možnosti stravování?
Ve škole je moderní kuchyně a prostorná jídelna. Stravování je kvalitní. Studenti mají možnost výběru ze 2 jídel, z nichž jedno bývá na žádost studentů bezmasé. Dále je možné kupovat si svačinu ve školní prodejně, která je otevřena 8:00 – 12:00 přímo v budově školy. V hale je nainstalován nápojový automat.

14. Kolik žáků je ve třídách?
Do třídy je přijímáno až 34 studentů.

15. Studují na vaší škole i zdravotně postižení studenti?
Ano, máme velmi dobré zkušenosti s integrací zdravotně postižených studentů do tříd studentů, kteří tyto zdravotní problémy nemají.