• Přijímací řízení se řídí § 59–61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Forma, obsah a rozsah jednotné přijímací zkoušky je stanoven § 13 vyhlášky 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

• Na základě přijímacího řízení v roce 2024 bude přijato ke studiu na Křesťanském gymnáziu (dále jen KG) 66 žáků do oboru (osmileté) gymnázium, denní studium, kód 79-41-K/81.

• Účastníkem přijímacího řízení se stává žák 5. třídy ZŠ, jehož zákonný zástupce podá přihlášku ke studiu na KG, a to do 20. února 2024.

• Přílohou přihlášky je  doklad o vzdělání (kopie vysvědčení z konce 4. třídy).

• S přijatými uchazeči škola uzavře smlouvu o vzdělávání za úplatu. Přijatí uchazeči nastupující ve školním roce 2024/2025 budou škole během studia platit 5.000,- Kč ročně.

• Součástí přijímacího řízení na KG je jednotná státní přijímací zkouška a školní přijímací zkouška.

• První řádný termín státní přijímací zkoušky je stanoven na úterý 16. dubna 2024, druhý na středu 17. dubna 2024. První náhradní termín pak proběhne 29. dubna 2024 a druhý 30. dubna 2024.

• Státní přijímací zkouška se bude skládat ze dvou písemných testů: z matematiky a z českého jazyka. Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky 70 minut. Z každého testu může uchazeč získat do přijímacího řízení na KG nejvýše 50 bodů, součtem z obou testů maximálně 100 bodů.

• Školní přijímací zkouška proběhne v budově gymnázia ve dvou termínech: ve čtvrtek 11. dubna a v pondělí 15. dubna 2024. Náhradní termín školní přijímací zkoušky proběhne v pátek 26. dubna 2024. 

• Na základě přihlášky zašle ředitelka KG uchazeči pozvánku k vykonání školní přijímací zkoušky nejpozději 14 dní před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou podrobné organizační pokyny.

• Školní přijímací zkouška se bude skládat pouze z testu z matematiky (45 minut).  Za test z matematiky může uchazeč získat do přijímacího řízení na KG nejvýše 50 bodů. Přijímací zkoušky budou obsahovat učivo Rámcového vzdělávacího programu pro první stupeň základní školy.

Za písemné testy státní a školní přijímací zkoušky je tak možno získat maximálně 150 bodů (státní matematika 50, státní český jazyk 50, školní matematika 50).

• Celkem může uchazeč získat v průběhu přijímacího řízení na KG nejvýše 150 bodů, maximálně 100 bodů za státní přijímací zkoušky (50 bodů za matematiku a 50 bodů za český jazyk a literaturu) a maximálně 50 bodů za školní přijímací zkoušku.

• V případě stejného počtu bodů u více uchazečů bude dána přednost uchazečům v tomto pořadí:

 1. Rozhoduje lepší výsledek ze státní přijímací zkoušky z matematiky.

 2. Rozhoduje lepší výsledek ze státní přijímací zkoušky z českého jazyka.

 3. Rozhoduje lepší výsledek ze školního testu z matematiky.

 4. Pokud výše uvedená rozřazovací kritéria jednoznačné pořadí nestanoví, tak bude přistoupeno k losu za přítomnosti ředitelky školy a dvou členů Školské rady KG a o tomto losování je proveden záznam, který je součástí spisové dokumentace.

Oznámení o ukončení dokazování s poučením o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

• V řízení zahájeném podáním žádosti o přijetí sdělujeme, že dne 9. 5. 2024 ve 23:59 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), uchazeči a jejich zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.

• Nahlížení do spisu je možné od 13. 5. 2024 do 14. 5. 2024. Pokud budete chtít do spisu nahlédnout, tak je to možné v kanceláři školy na adrese Kozinova 1000, 102 00 Praha 10, v tyto dny je možné nahlédnout v úředních hodinách, tj. od 8:00 – 15:00. Termín Vaší případné návštěvy je nutné předem domluvit na telefonním čísle 271751291, pokud byste se nedovolali, pak na emailu  info@krestanskegymnazium.cz

• Uchazeči podávající přihlášku elektronicky mohou záznamové archy a vyhodnocení jednotné zkoušky vidět rovněž v DIPSY po přihlášení

• Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv povinností. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

Výsledek přijímacího řízení

• Přijmout lze jen uchazeče, který splní podmínky přijímacího řízení:
dosáhne aspoň 10 bodů ze státní přijímací zkoušky z českého jazyka, 10 bodů ze státní přijímací zkoušky
z matematiky a 10 bodů ze školní matematiky.

 • Po řádných a případných náhradních termínech přijímacích zkoušek tak bude přijato v závislosti na konkrétních okolnostech maximálně 66 uchazečů.

• Ostatní uchazeči přijati nebudou.

• Výsledky přijímacího řízení zveřejní všechny střední školy v den určený prováděcím právním předpisem (15. května 2024). Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam obsahuje také hodnocení jednotné zkoušky a školní přijímací zkoušky. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup v informačním systému o přijímacím řízení.

• Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

• Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje.

Náhradní termín

• Pokud se vyskytnou uchazeči, kteří se z vážných důvodů k přijímací zkoušce v řádném termínu nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví ředitelce školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, budou konat přijímací zkoušku v náhradním termínu.

• Pozvánku k vykonání školní přijímací zkoušky v náhradním termínu zašle ředitelka KG uchazeči nejpozději 7 dní předem.

Odvolání

• Odvolání proti rozhodnutí ředitelky o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal.

Bodové hodnocení:

Počet bodů ze státní zkoušky z  českého jazyka  ………………………. max. 50 bodů

Počet bodů ze státní zkoušky z matematiky  .…………………………….max. 50 bodů

Počet bodů ze školní zkoušky z matematiky  …………………………….max. 50 bodů

       Vzhledem k tomu, že na naší škole se vyučuje pouze jeden obor vzdělávání, lze na naši školu podat pouze jednu přihlášku.

V Praze 25. ledna 2024                           Mgr. Ing. Božena Böhmová