Naše gymnázium bylo založeno s cílem posílit kladné hodnoty ve vzdělávání a výchově, jak je vneslo křesťanství do evropské kultury a jež jsou pro její další rozvoj nezbytné. Kvalitu výuky pokládáme za samozřejmý požadavek, ale současně stejně vysoko stavíme výchovné cíle, např. dobré vztahy, toleranci, úctu k lidem i věcem, lásku a pomoc. Jsme otevřeni všem žákům, kteří mají chuť tímto směrem kráčet, ať jsou jakéhokoliv vyznání nebo tolerantní ateisté. Svět třetího tisíciletí bude žádat soužití lidí různých ras, náboženství i názorů. Doufáme, že naše škola k tomu přispěje. Snažíme se, aby naši absolventi byli odpovědní a sebevědomí lidé, kteří vědomě rozvíjejí svoji osobnost, aktivně budují společenství a programově pracují pro druhé. U všech žáků klademe důraz na dobré osvojení dvou jazyků. Rozvoji existenciálních kompetencí a otevírání se celistvé skutečnosti světa v její křesťanské interpretaci má napomoci povinný předmět náboženství.

Kapacita školy je 544 žáků v šestnácti třídách (prima až oktáva). Kapacita třídy je maximálně 34 žáků. Ve škole se nachází počítačová pracovna, laboratoř chemie, laboratoř biologie, zeměpisu a pracovna fyziky. Při výuce pedagogové používají moderní výukovou techniku (dataprojektory, multimediální tabule, …). I mimo vyučování žáci využívají počítače a internet. Máme vybudovanou oratoř pro školní mše a duchovní setkávání s knězem. Žáci se zde také mohou setkávat navzájem.


Základní informace

Název školy: Křesťanské gymnázium
Sídlo školy: Kozinova 1000, 102 00 Praha 10
ID datové schránky: i7mmbpb
IČO: 60162961
Číslo účtu: 0287113319/0800

Právní forma: školská právnická osoba
Zápis do rejstříku školských právnických osob: 24. 3. 2006
Poslední zápis do školského rejstříku: 24. 3. 2006

Zřizovatel

Arcibiskupství pražské

Spojení: skolstvi@apha.cz
Zřizovatel sídlo: Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek – vedoucí referátu CŠ
tel.: 220 392 196

GDPR
pověřenec pro ochranu osobních údajů, v souladu s čl. 37 ods. 7

Za účelem posílení práv a záruk subjektu údajů při zpracování osobních údajů  Správce jmenoval též osobu pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese: gdpr@krestanskegymnazium.cz, případně na adrese Křesťanské gymnázium, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Kozinova 1000, 102 00 Praha 10.

Informace o zpracování osobních údajů (GPDR)

Projekty

Křesťanské gymnázium realizuje v období od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2024 projekt s názvem Šablony III OP JAK pro KG Hostivař, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy, podporu žáků s OMJ, další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráci školy s rodiči.

Galerie