Co je to KRPKG?

Vážení rodiče, vážení přátelé, 
smyslem existence Klubu rodičů a příznivců Křesťanského gymnázia je zprostředkování pomoci rodičů vedení školy, respektive škole samotné a zastupování zájmů rodičů.

K 21. dubnu 2017 došlo ke změně názvu na Spolek rodičů a příznivců Křesťanského gymnázia. Nové stanovy jsou uloženy v dokumentech. Pro jednoduchost v textu dále Klub (KRPKG).

Klub si dovoluje představit svůj program a své cíle pro letošní rok. Všichni z Vás, kdo jste ochotni věnovat svůj čas uskutečňování těchto cílů, jste vítáni.

Jak se stát členem Klubu? Členem se stáváte tím, že složíte na účet Klubu 160758638/0300 členský příspěvek ve výši 700 Kč. Vaším právem potom bude zúčastňovat se zasedání Klubu, ovlivňovat program Klubu a v neposlední řadě spolurozhodovat o nakládání s prostředky Klubu.

Program a cíle Klubu pro tento rok

 1. Zapojení školy do mezinárodních vzdělávacích programů EU
   
 2. Zlepšení finanční situace školy fundraisingem, tedy získáváním sponzorů
   
 3. Vnější prezentace školy – vedení školy usiluje o stálou aktualizaci webových stránek školy a Klub k tomu chce přispívat svými podněty. Předpokládáme, že se časem tyto stránky stanou hlavním komunikačním kanálem mezi rodiči a vedením školy. 
   
 4. Dosažení dobré organizace plesů – byl zřízen podúčet Klubu, na který se budou shromažďovat prostředky určené na financování plesu. Také byl zvolen zástupce Klubu, který bude v kontaktu se studenty a bude studentům nápomocen metodicky. Cílem je dosažení kontinuity při předávání zkušeností, kterých je pro takové akce jistě potřeba.
   
 5. Prohloubení spolupráce s Městskou částí Praha 15.

Výbor

 • Předseda:  Jiří Steif
 • Hospodářka: Petra Ryantová

Kontakt

e-mail: klubrodicu@krestanskegymnazium.cz

Zápisy ze shromáždění a jiné dokumenty k dispozici zde.

Pomoc žákům

Nová aktivita Klubu rodičů KG: Aby mohli odjet všichni (format .pdf)

Vážení rodiče,

Klub rodičů je zde proto, aby pomáhal škole vytvářet optimální podmínky pro kvalitní vzdělávání a výchovu našich dětí.

Protože škola nemůže z legislativních důvodů hradit některé své nutné potřeby, napomáhá Klub s jejich financováním. Škola například nemůže hradit:
1. Náklady na pobyt učitelů partnerských škol při výměnných pobytech v ČR
2. poplatky za vleky pro učitele na lyžařských kurzech a další.

Z uvedeného jasně vyplývá, že bez podpory Klubu by se některé standardní a samozřejmé aktivity školy vůbec nemohly uskutečnit. Příspěvky Klubu jsou pro některé akce školy životně důležité.

Díky Vašim příspěvkům Klub letos hospodařil se 126 000 Kč (předchozí rok 87 000 Kč) a mohl finančně podpořit kromě jiného: 

 1. čtyři zahraniční výměny studentů (namísto plánovaných dvou)
 2. oba lyžařské zájezdy
 3. ceny do sportovních a znalostních soutěží

Klub také vytvořil, po problémech s organizací maturitních plesů v předchozích letech, plesový výbor a ve spolupráci s loňskými maturanty se podařilo dosáhnout vyrovnaného rozpočtu plesu i jeho bezproblémového průběhu.

Stejně jako každoročně, obracíme se na Vás s žádostí o příspěvek na činnost Klubu!!

Minimální příspěvek na jednu rodinu ve výši 500,- Kč/rok byl přítomnými delegáty odhlasován na shromáždění delegátů Klubu (výše příspěvku směrem nahoru není samozřejmě nijak omezena). Svým příspěvkem pomůžete financovat v příštím roce aktivity školy dle tohoto plánu: 

 1. Jazykové výměny
  a) Německo 20 000 Kč
  b) Švýcarsko 20 000 Kč
 2. Lyžařské kurzy – vleky 15 000 Kč
 3. Příspěvky na vstupné do památkových objektů v rámci zájezdu do Anglie 20 000 Kč
 4. Rozvedení datové sítě 10 000 Kč
 5. Příspěvek na sportovní akce školy 6 500 Kč
 6. Odměny studentům 10 000 Kč
 7. Sociální pomoc ( doprava ) 15 000 Kč


Pokud bude dostatek prostředků , pak budou financovány ještě:

Sportovní pomůcky 20 000 Kč

Darovat peníze Klubu k použití na výše uvedené aktivity je možné na nejbližší třídní schůzce, nebo můžete peníze poukázat na konto Klubu u ČSOB Praha. Číslo účtu: 160758638/0300, prosíme jako variabilní symbol uveďte celé rodné číslo dítěte nebo jeho první část a za lomítkem číslo ročníku, který student navštěvuje, ve formě 000x, kde za x je dosazeno číslo 1–8.