Výsledky přijímacích zkoušek

Seznam přijatých uchazečů je zároveň rozhodnutím o přijetí, poštou se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí (doporučeně).

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí na webových stránkách školy.

Zápisové lístky přineste osobně do kanceláře školy od 03.05.2022 mezi 8:00 – 16:00 hod.

Pokud nenastoupíte, oznamte nám svůj úmysl telefonicky co nejdříve. Děkujeme.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole , zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).