Duchovní doprovázení

Ve škole působí jako kaplan P. Karol Matlok MIC. Je k zastižení ve středu v odpoledních hodinách v klubu a v pátek ráno před mší svatou a po ní. Je k dispozici pro svátost smíření a pro duchovní rozhovor. Dále vyučuje náboženství v tercii A a tercii B, účastní se s nimi týdenního pobytu „Class spirit“. Při této akci je poskytován plný duchovní program.

Dále je ve škole na jáhenskou službu Marek Mikuláštík FSCB. Vyučuje náboženství v primě A, primě B a v sekundě B. Jak s primou A, tak s primou B se účastní týdenního pobytu „Adaptační kurz“, kde poskytuje duchovní program (beze mše svaté). Mimo středu je přítomen každý den v klubu k duchovnímu rozhovoru. Klub je koncipován tak, aby kromě příležitosti k duchovnímu rozhovoru poskytoval i výchovu ke křesťanskému životu, k životu ve společenství a k životu ve víře.

Žáci jsou informováni o tom, kdy je možno zastihnout jednoho či druhého, aby každý mohl mluvit s tím, kdo je mu bližší.


Duchovní obnovy

  • Pro studenty:  probíhají pro každou třídu 1x ročně – čtyři vyučovací hodiny v komunitním centru Farní dvůr a kostele v Hostivaři.
  • Pro pedagogy: místo a vedení je v diskuzi.

Bohoslužby

Pravidelně:

Každý pátek ráno ve školní oratoři od 8:00. Účast je dobrovolná, kdo nechce přijít, přijde do školy na druhou hodinu. Neruší účastníky bohoslužby.

O významných dnech:

  • Začátek školního roku
  • Začátek kalendářního roku (spojena s Tříkrálovou sbírkou)
  • Před Velikonocemi
  • Před maturitami a potom na konci na poděkování
  • Závěr roku
  • Předání maturitního vysvědčení


Duchovní program na adaptačních kurzech a class spiritech

Součástí adaptačních kurzů prim a class spiritů tercií je duchovní program, který vede jeden z našich kaplanů.


Úzká spolupráce s duchovní správou v Hostivaři

Duchovní správce, P. Karol Matlok je zároveň i kaplanem naší školy.


Předmětová komise

Schůze 1x měsíčně pod vedením Marka Mikuláštíka. Vyučující náboženství se  mezi sebou domlouvají ohledně výuky, aktuálních problémů a požadavků na výuku a doprovázení studentů. Komise se dále zabývá aktuálním děním a reaguje na něj v úpravě výuky a duchovní správy.


Další vzdělávání

Mgr. Jaroslav Brzák zaštiťuje průběžné vzdělávání učitelů. Na pedagogických poradách postupně seznamuje kolegy s církevními dokumenty, které pojednávají o církevním školství a výchově mládeže.